TransEtno

Interreg 2004–2006

„Beskidzki trójkąt – polsko-słowacko-czeskie centrum współpracy kulturalnej”
Realizowany od stycznia do grudnia 2006 roku wspólnie ze słowackim partnerem Oravské osvetové stredisko w Dolnym Kubínie polegał na zinwentaryzowaniu dotychczasowych działań i prowadzących je podmiotów w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej – poprawieniu wzajemnej informacji o polskich i słowackich twórcach ludowych oraz zespołach folklorystycznych, ułatwieniu udziału twórców i zespołów z Polski i Słowacji w wybranych imprezach i kiermaszach po obu stronach granicy, a także promocji polsko-słowackich działań i upowszechnianiu wiedzy o partnerskim kraju. Projekt miał charakter trójstronny: polsko-słowacko-czeski, co wynika z usytuowania geograficznego i funkcji, jaką ma do spełnienia Bielsko-Biała.
W ramach projektu:
- opublikowano wydawnictwo „W kręgu tradycji / V kruhu tradícií” (katalog twórców ludowych, rękodzielników zespołów folklorystycznych, kapel i solistów działających w polskiej części Euroregionu Beskidy) i powstała strona www obrazujące stan folkloru i sztuki ludowej na pograniczu
- w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej uruchomiono centrum współpracy kulturalnej między mieszkańcami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, zajmujące się koordynacją i promocją tej współpracy
- zespoły folklorystyczne i twórcy ludowi z Polski i Słowacji wzięli udział w znaczących imprezach oraz kiermaszach na Orawie i w polskiej części Euroregionu
- zorganizowano wspólną wystawę sztuki ludowej, która została zaprezentowana po obu stronach granicy.
Projekt „Beskidzki trójkąt” był komplementarny do słowackiego projektu „Beskydský kultúrny kruh – centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce”.


„Beskidzki trójkąt – przez kulturę i tradycję do turystyki”
Realizowany od kwietnia 2006 do maja 2007 wspólnie z czeskim partnerem z gminy Dobromilice projekt dotyczył działań z zakresu folkloru i sztuki ludowej (w tym popularyzacja kultury tradycyjnej obu narodów, wzbogacenie oferty kulturalnej w sezonach letnim i zimowym, usystematyzowanie i poszerzenie polsko-czeskich kontaktów), jak również promocji walorów turystycznych Beskidów. Projekt objął przede wszystkim dwie najbardziej znaczące imprezy kulturalno-rekreacyjne w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim: Tydzień Kultury Beskidzkiej i Żywieckie Gody.
W ramach projektu:
- stworzono internetową bazę danych o twórcach, zespołach folklorystycznych oraz ośrodkach i stowarzyszeniach zajmujących się sztuką ludową, z terenu polsko-czeskiego pogranicza
- w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej uruchomiono polsko-czeskie centrum współpracy kulturalnej, specjalizujące się w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej Polski i Czech, animujące polsko-czeską współpracę, pełniące funkcje informacyjne, promocyjne i dydaktyczne, łączące działania kulturalne z turystyką
- zespoły z Czech zaprezentowały się w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej i Żywieckich Godów, największych imprez folklorystycznych w Beskidach
- wykonano 15 przenośnych stoisk regionalnych służących podczas polsko-czeskich kiermaszy sztuki ludowej i rękodzieła
- odbyły się wspólne kiermasze sztuki ludowej po obu stronach granicy
- zorganizowano polsko-czeską wystawę sztuki ludowej w Bielsku-Białej i Dobromilicach, której towarzyszył katalog „Rzeźba dawniej i dziś w Beskidach i na Morawach”.


„Cyberfolklor – beskidzki folklor i sztuka ludowa polsko-słowackiego pogranicza w Internecie i fotografii”
Realizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Kysucké múzeum w Čadcy w okresie od października 2006 do września 2007 projekt poświęcony był przede wszystkim promocji folkloru i sztuki ludowej na polsko-słowackim pograniczu, a zwłaszcza w powiatach bielskim, żywieckim i cieszyńskim oraz na Kysucach i Orawie. Szczególnie promowano dwie imprezy: Tydzień Kultury Beskidzkiej i Żywieckie Gody.
W ramach projektu:
- zmodernizowano i rozbudowano stronę internetową www.etnofoto.net
- powstał „Interaktywny informator o folklorze i sztuce ludowej na polsko-słowackim pograniczu w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim oraz na Kysucach i Orawie”na płycie CD w trzech wersjach językowych
- wydano album fotograficzny „Barwy folkloru. Tydzień Kultury Beskidzkiej w fotografii Waldemara Kompały”, serię widokówek na temat Żywieckich Godów oraz kalendarz biurkowy na rok 2007 poświęcony folklorowi i sztuce ludowej na beskidzkim pograniczu.
Projekt „Cyberfolklor” był komplementarny do słowackiego projektu „Múzejné expozícia Kysúc ako jeden z prodoktov cestovného ruchu - marketingová a propagačná kampaň zameraná na zvýšenie návštevnosti v rámci spolupráce s cezhraničným partnerom” realizowanego przez Kysucké múzeum w Čadcy.