TransEtno

Dolný Kubín – Oravské kultúrne stredisko

Dolný Kubín – Oravské kultúrne stredisko

Oravské kultúrne stredisko pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1953 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Je lídrom neprofesionálnych kultúrnych aktivít v regióne a vedie širokú kultúrno-osvetovú činnosť v rozličných oblastiach záujmovej umeleckej činnosti (divadlo, tanec, film a fotografia, folklór, remeslá...). Stredisko organizuje a spoluorganizuje podujatia rôzneho druhu – tvorivé dielne, výstavy, festivaly, prehliadky, súťaže a iné podujatia, podieľa sa na propagovaní miestnej kultúry. V priebehu roka je to viac ako 120 podujatí miestneho, regionálneho, celoštátneho i medzinárodného rozsahu.

Jedným zo jeho základných cieľov je starostlivosť o udržanie a rozvoj tradičnej oravskej kultúry. Oravské kultúrne stredisko podporuje a propaguje regionálne folklórne súbory, kapely, spevákov, ako aj miestnych ľudových umelcov a remeselníkov. Jeho činnosť v tejto oblasti sa zakladá nielen na spolupráci so štátnymi samosprávami, ale aj so vzdelávaco-kultúrnymi inštitúciami, obsahuje organizovanie mnohých cezhraničných a medzinárodných projektov, o. i. s Regionálnym kultúrnym strediskom v Bielsku-Białej alebo Obecným kultúrnym strediskom v Milówke. Stredisko organizuje a spoluorganizuje i prehliadky zvykov a obradového folklóru, kapiel a sólistov, súťaže, ako aj výstavy ľudového umenia. Dôležitým prvkom v rámci tejto činnosti je dokumentácia prejavov tradičnej kultúry, o. i. prostredníctvom publikácii, ako napríklad monografie ľudovej kultúry na Orave, i ďalších monografií, bedekrov, publikácií a informačných letákov.

Oravské kultúrne stredisko organizuje cyklické tematické výstavy, napr. insitnej drevorezby, sklomaľby, tradičnej hračky, výšivky, tradičnej veľkonočnej alebo vianočnej výzdoby. Pri návšteve sa oplatí poprosiť o možnosť nahliadnuť do skladu zbierok. Ide najmä o drevorezby vytvorené počas plenérov spoluorganizovaných strediskom, ale aj o ďalšie plastiky od významných slovenských a poľských tvorcov. V nich prevažujú výjavy z každodenného života, ako aj sakrálna tematika.


Oravské kultúrne stredisko
026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55
tel. (+421) 43 586 49 28, (+421) 43 586 49 78
e-mail: osvetadk@osvetadk.sk
www.osvetadk.sk